Johtoryhmä- ja organisaatioanalyysit

Management Competence Group lähtee kehittämistoiminnassaan aina liikkeelle lähtötilanteen tai nykytilan analyysillä. Ilman hyvin tehtyä lähtötilanneanalyysiä ei voida tietää kehitetäänkö oikeita asioita,  ovatko kehityspanokset riittäviä tai onko kehitysprosesseilla saavutettu toivottuja muutoksia.

Arviointeja voidaan suorittaa erilaisin systemaattisin haastattelumetodein, mutta paras tulos saavutetaan yhdistämällä ne kvantitatiiviseen mittaukseen. Tämä voi olla esim. yksilö- tai johtoryhmätasolla toteutettu 360°-arviointi, liiketoiminnan tasolla esim. strategian toteutumisen analyysi tai organisaation tasolla vaikkapa henkilöstö- tai ilmapiiritutkimus.

Analysointityökalut ja kehitysprosessit

Management Competence Group käyttää analyyseissään alan johtavia web-pohjaisia arviointivälineitä tai tarvittaessa nopeasti räätälöi yrityksen tarpeisiin soveltuvat arviointi- ja kyselytyökalut. Tällaisia voivat olla esim. yrityksen arvoja tai strategisen johtamisen tasoa mittaavat web-pohjaiset kyselyarvioinnit.

Johtoryhmätoiminnan arviointi, Management Audit

Johtoryhmän kehittämisen lähtökohta on liiketoimintalähtöinen johtoryhmätoiminnan arviointi. Ensin arvioidaan ryhmän strategisen johtamisen kyvykkyys ja kykyä toimia yhdessä “voittajajoukkueena”. Tältä pohjalta laaditaan johtoryhmän toiminnan kehitysohjelma yhdessä ryhmän kanssa.

Vasta liiketoimintalähtöisen analyysin ja siihen liittyvän kehitysvaiheen jälkeen syvennetään kehittämistä ja voidaan edetä yksilöiden johtamisominaisuuksiin esim 360° -arvioinneilla tai johtoryhmän vertaispalautearvioinnilla.

Organisaatioanalyysit ja ilmapiiritutkimukset

Organisaatioanalyysit tai ilmapiiritutkimuset ovat arkipäivää jo monissa organisaatioissa. Valitettavan usein niiden tuoma lisäarvo koetaan kuitenkin kovin vähäiseksi. Tähän on usein kaksi syytä:

1) Ilmapiiritutkimuksissa  ei mitata riittävästi konkreettisia liiketoiminnallisia tai strategisia elementtejä.

2) Tuloksia ei hyödynnetä raportointia pidemmälle esim. organisaation sitouttamiseen strategiaan tai mahdolliseen muutokseen. Monasti ihmisille jää myös sellainen vaikutelma, että tutkimuksessa esiin tulleita “hankalia” asioita peitellään eikä uskalleta käsitellä avoimesti.

Tulosten käsittelyprosessia tuleekin organisaatioissa kehittää yhtä lailla kuin itse tutkimussisältöjä, jotta tutkimuskesta saadaan riittävää lisäarvoa ja jotta se toimii todellisena kehitysvälineenä organisaatiossa.

Matriisiorganisaaion toimivuuden arviointi ja kehittäminen

Monien organisaatioiden haasteena on saada matriisirakenne toimimaan tehokkaasti. Usein ongelmana on voimakas siiloutuminen, epäselvät vastuualueet ja vaatimaton yhteistyöhakuisuus. Oikein suunnitellulla organisaatioanalyysillä ja hyvin suunnitellulla tulosten purkuprosessilla saadaan matriisiorganisaation haasteet avattua ja funktioiden välinen yhteistoiminta liikkeelle kohti yhteistä päämäärää ja yhteistä strategiaa toteuttaen.