Henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Usein sanotaan, että henkilöstö on yritysten tärkein voimavara ja kilpailutekijä. Valitettavasti tämä ei aina näy yritysten toimintapolitiikassa ja johtamisessa. Sen lisäksi tätä sanontaa tulisi täsmentää kahdella määritteellä: OSAAVA JA MOTIVOITUNUT henkilöstö !

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen tulee palvella aina suoraan liiketoiminnan tarpeita. Kehittämisen on integroiduttava päivittäiseen toimintaan. Sitä on myös tuettava proaktiivisella hyvällä johtamisella ja palautteenannolla.  Osaaminen ei saa olla itseisarvo, vaan siitä on oltava selvää hyötyä yrityksen liiketoimintaan. Hyötyä on myös kyettävä mittaamaan.

Organisaation osaaminen koostuu monista osatekijöistä. Usein ajatellaan, että kyse on pelkästään yksilöiden taidoista, mutta organisatorisella tasolla se on paljon enemmän. Se on mm. kykyä hyödyntää erilaisia työvälineitä, metodeja ja järjestelmiä, kykyä verkottoitua ja tehdä yhteistyötä yli toimialarajojen, kykyä käyttää hyväksi koko organisaation osaamista, sisäisten prosessien kurinalaista noudattamista ja hyvin hallittua “tavoite-suorite-mittaus-palaute” -prosessia.

Useissa organisaatioissa osaaminen mielletään kuitenkin kovin suppeasti, vain yksilöiden tietoina ja taitoina. Osaamisen kehittämnen ei myöskään aina ole johdettu yrityksen liiketoimintastrategiasta, vaan perustuu ehkä liiketoimintayksiköiden antamiin tarvetietoihin yksilöllisistä koulutustarpeista. Osaamisen kehittämistä ei siten aina hallita strategisella tasolla, vaan se on usein kovin operatiivisesti painottunutta.

Management Competence Group on auttanut monia asiakasorganisaatioitaan laaja-alaisen, liiketoimintastrategiaan pohjautuvan henkilöstöstrategian tai osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa ja sitä kautta systematisoimaan yrityksen kehitys- ja koulutuspanokset sellaisiin kohteisiin, että ne tuottavat tehokkaimmin liiketoiminnallista hyötyä ja samalla rakentavat yrityksen kilpailuasemaa.

Motivoitunut henkilöstö

Monissa organisaatioissa on yhä selkeämmin herätty huomaamaan, että henkilöstön motivaatio on ratkaisevan tärkeä elementti suorityskyvyn ja toimintatehokkuuden kannalta. Motivoitunut henkilöstö on innostunutta, jaksaa paremmin ja haluaa käyttää osaamistaan laaja-alaisesti.  Joskus huippumotivaatio korvaa jopa osan osaamispuutteista, mutta huippuosaaminenkaan ei riitä, jos motivaatio ja intohimo puuttuvat.

Movivaatioon vaikuttavat monet eri tekijät, mutta keskeisin vaikutin on esimiestyö ja lähijohtamistoiminta. Esimiestyön ja johtamistaitojen kehittäminen onkin yksi kaikkein kriittisimpiä elementtejä, joihin yrityksen HR-johdon tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.