Hallitustoiminnan kehittäminen

Hallituksella on tärkeä strateginen rooli yrityksen toiminnassa. Hallituksen jäsenten tulee olla selvillä niistä tavoitteista, joita yrityksen omistajat ovat asettaneet yritykselle. Heidän tulee tuntea osakeyhtiölain säännökset sekä yhtiön toimintaa ohjaavat governance-periaatteet. Heidän tulisi myös ymmärtää tarkoin oma vastuunsa ja roolinsa hallituksen jäsenenä.

Aina hallituksen jäsenet eivät kuitenkaan hahmota roolejaan eikä hallitus aina keskity oikeaan strategiseen fokukseensa, mutta näitä asioita ei kaikissa hallituksissa osata tai uskalleta kyseenalaistaa tai käydä niistä kriittistä keskustelua. Toisinaan myös kuulee, että hallituksen jäsenet eivät tiedä millaista panosta hallituksen puheenjohtaja heiltä odottaa. Moni asia jää arvailujen ja oletusten varaan, eikä toiminta silloin voi olla riittävän tehokasta ja omistajia tyydyttävää.

Arviointi kehittämisen lähtökohtana

Hallitustoiminnan kehittämisen lähtökohtana on usein hallitustyön arviointi. Arviointi voidaan suorittaa itsearviointina tai hallitustyötä voi myös arvioida ulkopuolinen, kokenut hallitusammattilainen. Arvioinnin tuloksena syntyy työkalu, joka mahdollistaa kriittisen itsetutkiskelun ja avoimen keskustelun kehittämistarpeista.

Arvioinnin tulee sisältää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mittausmenetelmiä, jotta se antaa riittävän tarkan kuvan toiminnan kehitystarpeista. Usein riittävä tarkkuus saavutetaan yhdistämällä räätälöity web-survey -tyyppinen kyselytutkimus ja sitä täydentävä henkilökohtainen teemoitettu haastattelu.

Board Audit -kehitysprosessi

Board Audit -kehitysprosessi on hallituksen itsearviointimenetelmään ja sitä täydentävään haastatteluvaiheeseen pohjautuva kehitysprosessi, jossa hallituksen rooli ja strateginen fokus peilataan omistajien asettamien tavoitteiden, yrityksen vision ja tavoitteiden suunnasta.

Hallituksen jäsenten toiminta ja roolitukset voidaan avata samalla tavoin räätälöidyllä web-pohjaisella arviointimenetelmällä. Lopputuloksena hallitus itse suorittaa tulosten analysoinnin ja varmentaa sekä strategisen fokuksen että tarkentaa tarvittaessa sisäisiä roolituksiaan.

Itsekriittinen keskustelu rakentaa vahvaa hallitustyöskentelyä. On havaittu, että menestyneimpien yritysten hallitukset arvioivat toimintaansa säännönmukaisesti ja ovat rohkeita käymään keskustelua myös oman toimintansa kehittämisestä.