Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Johtoryhmän pitäisi olla yrityksen tärkeimpiä funktioita. Kaikissa yrityksissä se ei kuitenkaan lunasta tätä asemaa, vaan toimii jonkinlaisena korkean statuksen  “kumileimasimena”. Aina johtoryhmien jäsenet eivät oikein itsekään tiedä, miksi he istuvat johtoryhmässä. Tällöin kyse on johtoryhmän vetäjän kyvyistä johtaa ja kehittää johtoryhmän toimintaa.

Hyvin toimiva johtoryhmä on arvokas apu toimitusjohtajalle. Hyvän johtoryhmän jäsenillä on yhtenevä näkemys tavoitetilasta, selkeä käsitys keinovalikoimasta eli strategiasta sekä kyky viedä sovitut asiat tehokkaasti, inhimillisiä voimavaroja sitouttaen, käytäntöön.

Ryhmä ja sen jäsenet

Johtoryhmän jäsenellä on käytännössä usein kolme eri roolifokusta. Hän toimii  esimiehenä, oman substanssialueensa johtajana sekä johtoryhmässä vertaistiimin jäsenenen roolissa. Nämä roolit tulee olla tasapainossa ja ne kaikki tulee hyvässä johtoryhmätyössä hallita.

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen on ajankohtaista erityisesti silloin, kun ollaan merkittävien haasteiden edessä tai johtoryhmän kokoonpanossa tapahtuu muutoksia. Usein myös uuden toimitusjohtajan nimitys luo erityisiä haasteita johtoryhmätoimintaan. Tätä prosessia voidaan merkittävästi vahvistaa ja tehostaa.

Management Audit

Johtamistoiminnan arviointi ”Management audit” antaa selkeän kuvan siitä, toimiiko johtoryhmä tehokkaasti ja onko sen fokus oikea suhteessa strategiaan ja tavoitteisiin.

Management Audit-prosessi antaa tarkan tiedon siitä, ovatko johtoryhmän jäsenet löytäneet roolinsa ja ovatko ne tasapainossa.

Management Audit antaa myös omistajalle tai hallitukselle täsmällisen kuvan johtoryhmän kyvystä toteuttaa strategiset tavoitteet.  Auditista saatua informaatiota käytetään myös johtoryhmän oman toiminnan kehittämiseen.