Esimiesvalmennus

Lähiesimiestyö on keskeinen osa yrityksen johtamistoimintaa. Hyvä lähiesimiestoiminta varmistaa strategian jalkautumisen. Sen myötä organisaation ilmapiiri rakentuu kannustavaksi, tuloksiin pyrkiväksi ja sen avulla organisaatio rakentaa valmiuttaan kohdata muutostilanteita.

Yrityksen kilpailukyky rakentuu ja sitä kehitetään lähiesimiestyön kautta. Organisaation osaamisen kehittymiselle hyvä esimiestyö on ensiarvoisen tärkeää sillä merkittävä osa työntekijöiden saamasta palauteohjauksesta kanavoituu lähiesimiesten kautta organisaatioon.

Esimiestaitoja ei varsinaisesti opeteta kouluissa tai opit ovat kovin teoreettisia ja kaukana päivittäisistä johtamistilanteista. Tämän vuoksi kaikki menestyvimmät organisaatiot kiinnittävät paljon huomiota johtajiensa ja esimiestensä johtamisosaamiseen ja sen kehittämiseen.

Management Competence Group tuottaa asiakkailleen paljon esimiesvalmennuksia. Valmennuksilla on aina konkreettiset tavoitteet ja ne täyttävät seuraavat kriteerit:

Strategiasta lähtevä

Valmennus- ja kehitysohjelmat räätälöidään aina toteuttamaan yrityksen tavoitteita ja strategisia päämääriä. Valmennusten avulla voidaan myös tehokkaasti jalkauttaa organisaation strategisia tavoitteita; esim. varmistaa tiettyjen muutosten jalkautuminen integroimalla nämä teemat esimiesten johtamiskäytäntöjen kehittämiseen.

Arvoihin perustuva

Valmennusten ja kehitysohjelmien läpäisevänä teemana on aina yrityksen arvot. Niiden kautta peilataan erilaisia ratkaisu- ja toimintamalleja valmennusharjoitteissa ja case-simulaatioissa.  Johtamisen kehittämisen ohjelma voi joskus olla myös pelkästään keskittynyt yrityksen arvojen jalkautumiseen.

Käytännönläheinen

Valmennuksissa käsitellään johtamisen haasteita käytännönläheisesti ja esimiesten arkipäivän johtamistilanteita ratkoen. Esimiehille opetetaan “varhaisen puuttumisen” toimintamallia ja toisia ihmisiä arvostavaa johtamiskäyttäytymistä. Hyvä esimies kykenee ratkomaan vaikeatkin haastetilanteet ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.

Konkreettinen hyötyjä tuottava

Johdon ja esimiesten valmennusten yksi päämäärä ylitse muiden on se, että sekä organisaatio että osallistuvat esimiehet kokevat saavansa valmennuksista konkreettista hyötyä johtamistoimintaansa.

Näin varmistetaan, että yrityksen tekemä investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti.